Přáli bychom si:

· najít společnou cestu pro rozvoj Vašeho dítěte a vzájemně si porozumět

Motto:         řekni mi a zapomenu

ukaž mi a budu si pamatovat

nech mě udělat a zapamatuji si na celý život

Broučci

Mateřská škola

Československé armády 650/13, Zábřeh

Učitelky: Hýblová Michaela

Motto třídy:

Tobě dávám, od Tebe přijímám, spolu se dělíme a z toho žijeme

 

 

¨ Hledat klíč k tomu, jak přirozenou výchovou přispívat  k vyvážené osobnosti  dítěte 

¨ Podporovat základní typy učení  – učit se poznávat, učit se jednat, učit se žít společně, učit se být  - s respektem k přirozeným potřebám jednotlivce

¨ Směřovat u dětí k očekávaným kompetencím v oblastech

biologické ( Dítě a jeho tělo)

učit děti samostatnosti v sebeobsluze i jednání, zdravým životním návykům a postojům – přijímat přiměřené množství potravy, neodmítat zdravou výživu

podporovat růst, vývoj a fyzickou pohodu dětí, zlepšovat jejich  zdatnost a pohybovou kulturu

psychologické ( Dítě a jeho psychika)

podporovat všestranný rozvoj dětí po stránce jazykové, myšlenkové a tvůrčí, rozvíjet a podporovat u dětí celoročně zájem o knihu, podporovat různorodou inteligenci u dětí

rozvíjet dovednosti  při získávání znalostí, představivosti a fantazie

učit děti sebepoznání, cvičit vůli k vlastní seberealizaci, rozvíjet citové vztahy a vazby, spokojeně prožívat

 intepersonální  ( Dítě a ten druhý)

učit děti vzájemné komunikaci mezi sebou a dospělými, podporovat utváření vztahů a vazeb v heterogenní skupině dětí

sociálně – kulturní ( Dítě a společnost)

pomáhat dětem k osvojování dovedností, návyků a postojů, které jsou základem pro život ve společenství ostatních a povedou je k dodržování uznávaných morálních, společenských a estetických hodnot

 

 environmentální (Dítě a svět)

v rámci možností předávat  dětem  informace a přehled o světě, ve kterém žijí

učit děti vnímat sebe sama jako součást okolního světa a přírody, a vytvářet u dětí základy zodpovědnosti